Kommandeur, Fallschirm-Aufklärungs-Abteilung 12, II. Fallschirm-Korps, Luftwaffe

Grid List
Jungwirt, Hans* May 5th, 1914
† November 23rd, 1977